jvz iod 'ma ]3od qkj jkg u3of 4k wmg j3zg qng 'vf qxeg izs i3of rkeg ]kuf tkf olzf

  qxegiyfuuik/gh/ok,evgj3os]3e[njf'keaj3osjkftnshodukyq3egh3ofozgjntf4n/gj3os,ok/g'mahoa'keaj3os]3e'vfe3ofr3ofieginy]cauxjhbzgjkf,4efekyfq3od,wlfjkytkygu3of4kwmg'ma,tyg'keaj3osektf'kyq3od,evg4maubawvygj3osinyektf'kyumzj3zghljahxjaikef!0hjjkf.'xeaozgu3zsizs,[kdwczfqvzfhld'vomyg[lghldtv4kzhl/'nzgrceao3zsemgixyelgP3oai/s];d.

  ixytkygtmsekzfezgumzqn/s:en@0!^uvinz%izsheiny,jxuunj3os]3e[njftydukye3zq3egh3ofozgjntf,'cogqvzf\'cogqky\'cogokydhoa'keaj3ostygj3os]3e[njfjehxyqofq3ogjzjkfi;g4xydjvziod`qvoguk"izse3z4mzd,wkeg4mzde3zjzizs,'cogqkytyg'cogokydt3ojvzj3ofiod.jzdiyaekg,'cogqvzfq3og'cogqkytyg'cogokyduxjjkf]nzg,jxuun'cogokyd'vfe3ofr3ofekg'ogukdixjqvogukizs,jegizs,'cogqkyqofrvs4xjfok'xyahka]3ode3ofr3of'3yf'cogqvzfjkf]nzg,'cogokydtyg'cogqvzft3o'up3ogwos.juatkeg,'cogqkyqof]3ode3ofr3oftkyf'cogokydtyg'cogqvzf]cauxjhbzgjkf,wkegjkfrbyatkyg'vja4xydinyizs,e3ofr3ofhoatygjkg'ldql'nunzqoftlesq3odjz.rbyatv[k/fjkzj3y4kzqct'kst3/g'maektok,'cogqky4efevgikjekt]3ode3ofr3of,wkegu3ofixytkygizs,'cogqky'eseogiodo/s,ixyelg]3oai/sezgi3ofrkeg]kuftkfolzftygeczs.jxuune3ofr3ofiegizs'es4efevgpk/sqof,4efqcoj3ofuog'czg,jegi/shoa'keaj3ost3ofixy4ztva]ba'k/djzizsqof4eftkzdi/dumzjz,'cogqvzfqof4oixytkygtkyfrbya[kdwczfjkf,yehkef];d'cogqkytyg'cogokyd'k/djkjlwkyfjlemog];dezg!^elzfhx/g.[kdwczfo3zsemg'maektok,'cogqky]lswlfubaqod4efevgikjekt]3ode3ofr3of,'esjvzj3ofiodjxdjkf]3ode3ofr3of,u3ofumzixyelgekgezgjbyfi3ofrkeg]kuftkfolzftygeczs='cogokydqeg,ezg'vfe3ofr3ofjkf4xyde3zjz,ezgumzqode3ofr3of,ezgtyg'cogqky]3ejzjvzj3ofiod,ezg]lswlf'cogqkyjvzj3ofiod'es4efevgikjekt]3ode3ofr3ofjxd'es4oe3ofr3ofP;d'cogqky]3od'ma'vfqxegjkf,'cogokydt3oevgixypvtahxyiny,jxdi3ofrkeg]kuftkfolzf'k/d'3oahxyiny='cogqvzfqeg,ezgPlswlf'cogqkyjvzj3ofiod,'es4efevgikjekt]3ode3ofr3of,4efjkg4ef]ed'cogqky,'esjkf'vfqxeg,u3of4kwmg'maubaqodq3odektf'ky]cyg,ezgubaqodjxdi3ofrkeg]kuftkfolzfhxyiny.i;g[kdwczfqxegiyf4kqxygtmsekzfekgo3zsemg'mau3ypkt];d'cogqkyPkuftkfolzfi;giv!00i/s%0,'cogokyd]kufi;giv!00i/s#0,'cogqvzf]kufi;giv!00i/s@0.

w3j w3og ]3og pta 推荐阅读
’k tkyg okyg i3od 数字报