plf jt 4xz qxzg qkg u;s tnyg jkg ikd tl

  plf jt 4xz qxzg qkg u;s tnyg jkg ikd tl

  (hkeg ekjf) rlzg q3of

  exjf qvyf ukzg ixg qxeg hkzg ]n ]xya ekog pxya ]veg hmg jv ina tmg tnyg ies ';a qkyf ixg, rzf uxg icy okzg ukzg tk jl hk wxes qxef iled plef ]n ina ukyf ]n/g ]veg pkyf hmg ekog izs ixg.

  'xya ]mya uk/ 'kog ivd ixg ekog jmyg omyg 4xzf 4vd u3of umz 4k qxyg pmg ]k uxtf pxtf jkf tko ekg ixg,qxeg i/d tkyg q3y wky\'nzg o3/g \'nzg qnzf [lg ued q; 4xz ]3oa ecjf r3og ukg ]n/g ekog ikg i/d ivea umf 'k ixg.

  4k ecg jl 'k/a q; u;s ucyg ukg ixg evg j3zg plf iny 4xz ]3oa q3og qkg jl ozg ekg jkz pkzf ixg,]mj qb 'nzs j3od ivzs umz ikyg wvyg tv i;g 4xyd 'vzf [kyg ukzf ]n/g tms ekzf hja hxzg 'k ixg.

  inz % i/d 'kog ]3jf ixg hl/f i3ya 'vzf [kyg tyg tnyg ikef 9 uxj hbzg w3j w3og wxyd 4xyd jkz jt 4xz txzg tng hj tnyg jkg ixg, 'nzs j3od ivzs qkef i/d 'kyg 'lg plf jt 4xz ]kyg jx/g 4byf ekog ikg ]n/g ]kg p;a jxg uxg wxyd 'k ixg.

  ezg rcea 4k ecg ixg ]mtf uxy ixy iv jl tv 'kyg ikyg p;a jxg uxg ekt 'kyg tms ekzf ixg,en 4byf qm jof pof izs ]3u pmg ]k ezg pv pk jmd exjf h/ i;g qnzf 'nd tv ixy tms tkyg ekzf ]n/g uxy ukzf jkz i;g ileg 'k ixg.

  4k eks jxyg tmf ixg uxg uvzd hkeg hmf ]ls ok umz hkog tkf qmg ixg,i/s umz hkeg ekz tkzd en wkeg pkzf jkz ]3u ycg h/d ]k u3of umz pmg ]n/g ileg wmg ekz hoa wxyd 'k ixg.

w3j w3og ]3og pta 推荐阅读
’k tkyg okyg i3od 数字报