全国五好家庭—濮木图家庭Mungdan lam manga kyet gaja dinghku 有一种残缺是为了遇见更美

Nshon ginwang Hkyin Hpyin ninghton Jin Kya Jai mare salang rapdo Jin Kya mare na Jinghpo wunpong dohten masha dinghku Hpu Mahtu nta ni go, grengja ai myit n-gun atsam marai hte shakut shaja nna, sut lu nga mai hkrunlam hkom hkrat wa ai majo, ruyak htinggo kon shong hpang ninghton tsang kyet gaja masha, ginwang tsang tsomhtap dinghku, mungdo hte mungdo gaba tsang tsomhtap dinghku nga ai atsang hte atsang shakon shagrau ai arong amying ni lu la lai wa yu sai. Daining go mungdan tsang lam 5 kyet gaja dinghku ngu ai arong amying bai shagrau hkrum sai. Shata 5 pro 10 ya hta hpo galo ai mungdo kunghpan dinghku kyet gaja lam shachyen madun hpong hte5.15mungkan kun dinghku masat nhtoi lamang hta shan hte nta ni a mu lamyit hpe mung laksan shachyen madun dan nga ai.

Shata 5 nhtoi 13 ya shani, shi sok masha ni Nshon ginwang Hkyin Hpyin ninghton Jin Kya Jai mare ko sa du yang, tsan tsan ko nna labri hpun yi shinggrup ton ai htap lahkong re Jinghpo nta langai hpe mu mada sai, mare masha ni tsun dan yang, dai go anhte sa tam ai Hpu Mahtu ni a nta rai sai nga ai.

Hpu Mahtu ni a nta ko shang wa yang, Shan htinggo go kumshu ko bang na namhpun gayau kyin nga ma ai. Sak 70 jan ning re gamoi gumgai go wa shat tok nrau nga ai. Ayan mi rai galo ton ai wa long ko, wa hpum sumpum mi go ngok e ngak e wa shat sha nga ai. Nta ndo asan aseng rai ye jasan ton, rung rai ni mung ahtuk ahtap rai ton nga ma ai.

Daining sak 45 ning du sai dinghku ganu Hpu Mahtu go, lago maga mi hten hto-ron mat tim, nta ting a dohpum shado tai nga ai. Ana nna aga mung nchye shaga re madu wa go mani sai sai sha rai, Hpu Mahtu reng dingsi ai hku hkan tik tik rai nga ai. Gamoi gumgai go asak 70jan ning du sai rai tim azet atsang no rai nga ai. Mungdan lam 5 kyet gaja dinghku arong amying lu la ai lam tsun du jang, shi go ganam gaja lu nna re nga tsun shakon to nga sai. Hpu Mahtu tsun yang gagu dingla no nga ai shaloi mung shi hpe grai masin machyi ai da, mayu ga lana mi sha wa yup mat yang mung, ganam jan nnga yang garen gari nga ai ngu lawan shaga nhtang la la re da.

Ndai hkumhkrang n manu ai nta htinggo hta nnan sa du yang, shanhte a hkum hpe yu nna matsan dum myit rong chyalu re, rai tim, shan hte shakut shaja ai lam hpe atsom sa mu jang go, yu shagrau nna hkungga ai myit she grau jat wa nga ai.

Hpu Mahtu tsun ai, Pati asuya e garum la ai majo nguipyo wa ai re nga ai. Gade ning ai shong e, shan hte nta ni grai shakut ai raitim dinghku hta grai ruyak ai. Asuya ni matsan shado gumhpro lap 5000 garum shado ai hte wa gasha mari yo jahpum la ai ko nna arang lu mat wa ai re. Dai shaning ko nna laning mi wa hpung lahkong hkong, hpung mi hkun sumshi jan lu yo jahpum dut lu mat wa sai. Ya go wa gasha mung n mari ra, tinang yo wa hkai ai wa gasha hkrai yo jahpum la sai nga ai. Wa yo gumhpro lu tam la nna kumshu hkai ai hte lai shingtai yo rem na arang mung grau manu mat sai. Shan go gamoi jan hpe wa shat tam lajang ton ya nna nta ko wa yo shangun, shan htinggo go lai rem, kumshu hkai rai shakut nga ma ai.

Nta makau na labri hpun yi Mu shi jan du nna, laning mi lai shingtai yo ai ko gumhpro mun 3 jan lu tam la nga ai. Labri lap mung maga mi na di jo nga yang, maga mi madat ton ai bai prut tsom wa sai. Shisok masha ni du sa wa ai shaloi sha, shan htinggo go lai shingtai di jo ngut nna kumshu namhpun gayau nga ai re da. Madu wa go gabu gara rai shisok masha ni hpe shingtai ri ginsum hpo dan hkyem ai, rai tim, Hpu Mahtu lawan hkan dingsi nna, hkum ko namhpun kap ai n shang saga nga hkan shingdang la u ai.

Dai hpang, shisok masha ni shan ko kumshu yi de hkan nang sa wa yu yang, Mu hkun jan du ai kumshu ni grai tu tsom nga ai. Shan go shi sok masha ni hpe shaga let namhpun bang ai nhkring ma ai.Hkau hting hkau na shade lu, galo na bungli shade lo yang go, nan hkringsa ten pyi nlu nga madai lengu tsun jang,bungli shaja mung nre mi nba ai go e, ma yan mung jong dat ten hta grai garum ma ainga u ai.

Shisok masha ni Hpu Mahtu hpehpa majo shade wa shakut nga madai rai?ngu san jang, shi htan ai:shong de go ma ni gaba wa yang, hkum do hten ai ganu gawa lu nna myit gaji na tsang ai majo shakut ai re, ya go dinghku hta grau lu su nga pyo wa na matu grau bai shakut nga ainga ai. Shisok masha ni salang wa hpe yungnu sharot nna shakon jang, shi go lawan wan madu jan hpang de gayin nna madu jan hpe yungnu sharot ya u ai. Chyeju dum ai hte myit dik myit pyo ai majo shagrau ai rai na re!

Mare masha Jin Lau Hkyi tsun ai, Pati asuya e garum shado la ai majo, kyetshop marai rong ai dohten htinggo ndai ni nga pyo wa ai re. Mungdan ting na lam manga kyet gaja dinghku lu shagrau hkrum ai nga ai majo grai gabu arong lu dum ga ai. Hkum she do hten tim, kyetshop ai, shakut shaja ai, chyeju dum chye nga ai, anhte hkamja nga ai ni yong sharin la ging ai nga ai.


有一种残缺是为了遇见更美

全国五好家庭身残志坚的濮木图家庭

陇川县清平乡郑家寨村委会郑家村民小组的一个景颇族残疾人家庭—濮木图家庭,凭着坚强的毅力和乐观心态,自力更生,由曾经的“困难户”成为远近闻名的“致富典型”,先后被评为乡级“先进个人”、县级最美家庭、省级最美家庭等等,2024年又荣获“全国五好家庭”荣誉称号。在2024510日举办的德宏州家庭文明建设故事分享暨“5.15”国际家庭日活动中,还专门分享了濮木图家庭的温暖故事。

513日,记者来到陇川县清平乡郑家村,远远看见一片绿油油的桑蚕地环绕的一幢二层景颇风小洋楼,村民们告诉记者,那就是获评今年全国五好家庭的濮木图家。

来到濮木图家,记者看到夫妻俩正在忙着搅拌甘蔗肥料,夫妻俩一个装一个帮,七十多岁的老母亲正在切猪草,忙的不亦乐乎。旁边的一排猪圈里许多头圆滚滚的猪,正在吃食,发出哼哼吱吱的声音,小庭院打扫得干干净净,家具、劳动用具都摆放得井井有条......一派温馨的景象。

今年45岁,右脚行动不方便的濮木图是这个家庭的顶梁柱,聋哑人丈夫脸上随时挂着和善又幸福的笑容。七十多岁的婆婆看起来精神抖擞,谈起荣获全国五好家庭殊荣时,她笑的合不拢嘴,不停的夸赞着自己能干的儿媳。闲谈中,濮木图告诉记者,公公爹在世时也很依赖她,只要她回娘家睡一天,就会叫她快点回家,说她不在家没有安全感。

刚接触到这个特殊的家庭,第一眼会不自觉的同情他们,但深入接触了解后,则会为他们坚韧和积极向上的精神面貌而肃然起敬。

濮木图告诉记者,是党的恩情让他们过上好日子!几年前,虽然家人很努力但很贫困,是政府的5000元扶贫资金开启了她家的致富大门,她用那5000元当本钱全部买了小猪开始细心养起来,养大了一发又一发,到现在已经不用再买小猪仔,自己家下的猪一年可卖两拨,一拨有二三十头。养猪挣了钱后,他们就有了种甘蔗和养蚕的本钱,发展生产也更加顺心了。现在,他们夫妻俩准备好猪食后,婆婆主要负责在家喂猪,夫妻二人则主要忙蚕桑地和甘蔗地的活。

家边十多亩的桑叶一拨采完一拨又发,养蚕一年的收入大概叁万多元。记者刚到时,夫妻二人刚刚采桑喂完蚕,又准备着甘蔗肥料。丈夫热情地准备打开蚕棚给记者观看,妻子赶忙制止,说进蚕棚要讲究卫生,刚弄过肥料,身上脏,担心弄坏蚕宝宝,丈夫便憨厚的笑着顺从。

随后,记者跟随着夫妻俩来到他们的甘蔗地,甘蔗地大概有20多亩,长势非常好。夫妻俩边和记者说话,手中撒肥料的活一直没停。记者开玩笑:“这么多田地和农活,你家连休息时间都没有呀!”濮木图说:“都是轻松的活儿,也不累,两个孩子放假也都帮忙的!”当记者问她,为什么这么努力时,濮木图说:“起初是想,自己的身体不如别人,怕孩子会为此自卑,所以加倍努力。现在想让全家的日子更红火,所以更加努力!”记者对丈夫竖起大拇指给他点赞时,他却连忙朝妻子竖拇指,那是带着感恩和幸福的点赞吧。

村民郑老七说:“是党和政府帮扶了这个勤劳的特殊家庭,他们荣获全国五好家庭称号,我们跟着感到高兴和自豪!他们虽然身体有残缺,但勤奋、努力、知感恩,是我们的榜样!”


(德宏融媒记者:沙宽娅 岳元胜)

责编: 沙宽娅(Maji Hkon Ra)
审核: 岳雪秋(Nhkum Hkon Bok)ပေးထားတဲ့ ဖတ်ခြင်း 推荐阅读
သတင်းစာ 数字报