tD:-ho: tai-xU: ce-Po xU: ci

tD:-ho: tai-xU: ce-Po xU: ci< Cy: le jU:"m cLu

tL bi le 70 Ko; tA< xE< gL: m yi< do: bA pL zi; du

Kui-me: kw Ku zi; kD m

  bA pL do: 9 v 20 nyi] tD:-ho: tai-xU: ce-Po xU: ci< Cy: le jU:"m cLu tL bi le 70 Ko; tA< xE< gL:"m yi< do: bA pL zi; du. ny Kui-me: hai-kD> hui, T: kw hw< hw' be zi; wu< tu kD lo} tD:-ho: cLu wui xu> ci] kuD: cy le rui,-li, lo. PE. lA; xU Pu> rE: xU: nyi ji. le"m Ci> t: ko> wui xu ci,] kw> wui hui, cu rE, cy-x> ny] ye:-n: kw m: dU dU ty< si< myE: ye m co> y> Ti: f< su] sD: Ti f< m yi< xU; do bA pL myE: ye su bu. tA<] tD:-ho: cLu tL tu kD T. po<] XD, hui, PU: L; ye myE: gw l cE, a li ye ji. le m] fai, t: le ho: mo< si< Fo. xU Fo je cE, FD: rE: ji. le m be ni<"m Fo xU ci< Cy: le jU:"m Ci> kw jU: k jU: cE, a li rE: zo:] rE: ho, l m ji. ji. mu mu bA pL mo< gL: kD lo} cy-x> le bA] tD:-ho: tai-xU: ce-Po xU: ci< CY: le jU:"m cLu ny ho, lA; Ko. Ko' m Ti: vi. l: Fo. le be t< lo] tD:-ho: ny si; li lo< bi"m k, Ci: mU:] mi: jy; lA; xU> a< KL: lE; Pu> jU: cE, xy, tL"m mU:] kuD: mU: KD: si; li r mo myE: ye ji."m mU: V lo} 1953 Ko; 7 v tD:-ho: tai-xU: ce-Po xU: ci< Cy: le jU:"m Ci> tL tu kD T. po<] ko, l m 70 Ko; nA' kw tD:-ho: p xy; bu. ny] t: le ho: mo< ji. le nyi x< mo. ni, jo. jo' be myE: cE, kw wu: hL. wu: b: sA; TU;] Ti: xU: le Ti: xU: m gw l myE: kw ji. m tA< mo< kw mU: Po, mi. lL< pL< je lo} ( xy, myE: mA. su yi;-pe-ro: )

 


To: L: U lo< nyi lA 推荐阅读
su, fL, pao, U lo< nyi lA 数字报