Sun tung


zw2t1.jpg

zw2t2.jpg

3. Ngojvuq tung


Ngojvuq tung ma gvat e zolyau gi: Ngojvuq 200 keq ma, chang 20 keq, myenpi jvi 20 keq, shipyik 15 keq, paihom 5 keq, piro 10 keq, izhum 1 keq, manmun 0.5 keq gvat le. Sunzo xizhvau tung zhang gi, sanghi ma ngojvuq hi myiqom ma nyvin nyvoq dvo mai, myenpijvi, shipyik, paihom shang chi hui dvo, chang eq piro ri cheq chi mu hum nvuq hen dvo. Haumai ngojvuq eq hum ge dvo e shipyik, chang, piro, paihom, myenpi jvi, izhum, wuijin bve tungcum ma laha bvong gvat mu, nuqnuq tungnvuq lui poqhaq panzo mai gvat dvamzo zhang ngvam dik le.


Sunzo xizhvau tung ri se ra dut e qo gi, ngojvuq put nyvin e kun myiduq wunwun ma age put nyvin, jungjung za e myije toq ma yin yin za mai ngvamshom homnam lo shoq nyvin nyvoq zhang lazhe ngvam le. Dum ngvut zhang, izhum ngam e ngojvuq put tungzo zhang gi, tung e kun izhum gvat no amu, gvat gvilvang shau gvat ra dut le.


4. Mauchi tung


Mauchi tung ma gvat e zolyau gi, mauchi jvuq 100 keq ma, chang 20 keq, myinuq 30 keq, paihom 5 keq, shingdvon 5 keq, piro 10 keq, hubvun 40 keq, myenpijvi 20 keq, shipyik 15 keq, izhum 3 keq, manmun 0.5 keq gvat le. Sunzo xizhvau tung zhang gi, sanghi ma mauchi jvuq hi nyvunbvom mu shang chi zvan dvo mai, chang eq piro cheq chi mu humnvuq dvo. Haumai paihom, shingdvon, hubvun, myenpijvi, shipyik bve shang chi zvan dvo mai zvaizvai za gvut hum ge dvo. Haumai gi jungjung za e myiqom ma au cuq lui, myinuq agvang nyoq shoq yin yin za nve nyvoq mu dvocham dvo. Haumai chi zvan dvo e mauchi jvuq myiqom myi nyin nyin za ma dum nve nyvoq hen dvo. Haumai gi hima nve nyvoq cham dvo e myinuq agvuq dunqut byvangtoq byvam mu, tungcum ma gvat tungnvuq tang, himai hum ge dvo e chang, piro, paihom, shingdvon, hubvun, myenpijvi, shipyik, izhum, manmun bve tungcum ma qom shum gvat mu tungnvuq mai, zhe tangma nyoq gu e mauchi dum chang gvat lui tungnyvo e mai, poqhaq panzo ma gvat mu zangbo ma ge dvamzo be.


Sunzo xizhvau tung ri se ra dut e qo gi, mauchi jvuq rabom shoq nyvun bvom mai,


chizvan byvam tang nyoq shoq, ngvamshom nam shoq nve nyvoq mu lage tungzo le. Nve nyvoq e myinuq ri hi dvocham mu tungnvuq lui, godvu ze dum chang tung nyvo gvat zhang lazhe ngvam le.


5. Dvingjeq tung


Dvingjeq tung ma gvat e zolyau gi, dvingjeq 200 keq ma, chang 20 keq, piro 10 keq, shipyik 15 keq, myenpijvi 20 keq, shingdvon 5 keq, paihom 5 keq, izhum 2 keq, manmun 0.5 keq gvat le. Sunzo xizhvau tung zhang gi, dvingjeq shang chi zvan byvam mu advot dvot zo gvut hum ge dvo, chang eq piro cheq chi humnvuq dvo, shipyik, myenpijvi, shingdvon, paihom ri shang chi hum dvo. Haumai hum ge dvo e dvingjeq tungcum ma gvat mu wo tungnvuq tang, hum ge dvo e chang, piro, shipyik, myenpijvi, paihom, izhum, manmun bve laha gvat mu nuqnuq tung nyvo mai poqhaq panzo ma gvat lui zangbo ma ge dvam zo be.


Sunzo xizhvau tungzo ri se ra dut le gi, dvingjeq hi tungnvuq mu godvu dum chang gvat nyvo mu tungnvuq zhang zhe ngvam le. (Laigva xibun lazhang su dai e gi, dvingjeq tungzo ri izhum, shipyik, nuqbvup a ngvut zhang bushi lazvui gvat mu tungzo zhang zhaq ngvam be, godvu ze gvat myo zhang gi dvingjeq ngvamshom ri zik pyuq byvam le ga.) (Gvaden su Yang Yohan)


ZAIWA MYING 推荐阅读
သတင်းစာ 数字报