uv ixys jvz iod 'ma tk/ jkf qod ]nzg i3of ]kuf tkf olzf ezg

 qxegiyfuuik/gh/ok,j3zgenyg4kzhl/j3osiny]xysqb'cogqky,4k'kjwygtnjilefwlf,jxui/djkfjvziodPnzg4n/gj3os'mau3ogtk/jkf.jegi/s,j3zgtv]nzghoaqof4oixytkygtkyfhodi;g[kdwczfjkf,wxzghkef];d'cogpkz'k/d'3oa@^elzfhx/g.

 j3zgtv]nzg'cogqkyhoah/ok,en@0!undefineduvinz#i/d%ozgizs,wlftv'cogpkz]xys'ma'cogqkyqofjkf]nzg'cogpkzhoajvziodjlegjz,wkegjlegiodjzizs,'cogqkytyg'cogpkz]3ejzjvzj3ofiodekjfilja4zumz'cogpkz]kygjx/gqmizs,jvz4vef'mawkegi3ygrvzf]kydekgizs,'cogpkzjxu4efqxygqmgwmufjltrvzf]kyd]ca4vydt3jfjkf,jegi/s,'cogqkytygemg'cogpkz]3ejz4o'cogpkz'3yfhbzdjkg!@0jkf,'cogqkyjxdpkj4xydu3ofixytkygizsjkf]kygezg.

 jx/gok,juat3jfekg,j3zgtv]nzg'cogqkyhoa]mtf]bau3ostczfhxfjxd4efhkaq3od'cogqky,uxyf'xyaozgekgqyfevgj3zgjkf]za'cogqkyu3ogtk/i;gjkgr3oaezgizswos,jkg'cogqky'og4vyg]veg]xeg]nzg'cogpkzhoaizs.j3zgtv]nzg'cogqkyhoaektok,'cogqkytk/jkfi/styg'xyahka'cogpkzjvziodieajkfevgixyjmodqkujz,jxuunjvziodqyftk/jxu,ok/g'ma'cogpkztygemgezgjx/gjlaixywmedwkubaqod]ca4efjxzjla4kqxyg'cogqky,ixytkygu3ofumzi/s,'cogpkz'xyahkaemgezgevgtkfolzfezg,i3ofrkeg]kuftkfolzfhxyiny.

 [kdwczfqctt3/g'maektok,'cogqkyumzuxyf'xyaozgekgqyf]zatk/i;gjkgezgizs,wkzatv]nzg'cogpkzhoa!00evgwkzi/s.i;gukjf'cogqkyizst3/g]zaevgu3jf4zukg4kwxyficyjefizs,ebgezghxzahkaizsevg]x/gint4vtainy,i;gt3ohvyg'es4ef]za]x/gektf'ky'ya,hoaektok,4efq;unz]ceatk/.

 rbyatvo3zsemg'mai;g[kdwczfektok,'cogpkztyg'cogqky]3ejzjvziodqmekjfilja,'cogpkz'eseogiod,'cogqkytk/'mai;gukjfizs'esevgu3jficy,i;gebghxzahkaizs'esevg]x/gint,4kqxygqngi/st3oucgimaok'cogqkyumzjvziodieau3zsjkf'mau3ofumzh3ygi;g4xjfint]catk/jkf,tkygtk/ezgt3otygjvziodjmodqkuq3odjz.umz'cogpkz]xys'cogqkyjkfjvziod,'esiluaikuajkf,t3oevgixypvtahxyiny,i3ofrkeg]kuftkfolzfhxyiny,wkegizsemg'cogpkzu3oguk/jkfixzgwos,4efjvziodtns'cogqky'xyahka,4efevgtkfolzf'ya.jxuunumz'cogpkziluaikua]cau3ofumzixyelgekg,i3ofrkeg]kuftkfolzfi;giv!00i/s!0.uni/a,i;g[kdwczfu3ypkt];d'cogpkz'k/d'3oa];d]nzg'cogqkyhoaundefinedelzfhx/g.jx/gok,tyg'xyaukdt3ofixyu3ypkt4efpxesw3og.'xeaozgu3zsizs'esemg4oixytkygtkyfhbzd[kdwczfjkf.jx/gok,i;g[kdwczfrbyatvo3zsemg'mat3ojx/gpxesw3ogixyu3ypktuxj4xztkygizs,4efemgu3ypkt.

 t3ofi/dixytkyg]3oai/sivd'b'yfok,j3zgqng]3ejzjvziodizsi3ofrkeg]kuftkfolzf$]3oai/s:

 !6i3of'yfjz\]edjzu/fjvziodieapcoa.

 @6i3of'yf];dj3zgqng]3ejzjvziodizsu/fjkf]mtfixyemog4kwmgw;ftygixyemogi;g]x/ucy4luukstmf4efwlys];d]mtfizs.

 #6i3ofh3efjla\jxzjlatygrceajmofj3zgqng]3ejzjvziodizs.

 $6i3of'3yfrbya4xydrbyatvtegq;Pcaqyfuk/.

 ivd'b'es'yfok,ixyemogwku];dunzjvziod\tkzdhkeg'mufq;'ma'3ofexj];dunzjvziodizs,t3oumzixy4zilsq3od4khkysh3efjla'k/aq;tygixy'kj'kfunzizs,p;a]mtfjxdu3ogoku3ofixytkygekgi3ofrkeg]kuftkfolzfezg.

 

w3j w3og ]3og pta 推荐阅读
’k tkyg okyg i3od 数字报