];d jkz enyg 'kj 'kf jkz 4lj qkf jbzg rkg

  ];d jkz enyg 'kj 'kf jkz 4lj qkf jbzg rkg

  (hkeg ekjf) rlzg q3of

  q3eg wy ok/g ]n/g j3zg ]3oa 'vz plg 'v tv omyg 'kyf hk/g [k/g rbya t;d h3yg wmed t3/g jkz ]3yg u3yg 'kyd tmf ixg,4mjf 'es tyg qno ]og hbya uxy ixy jnjf ]xeg qxeg hkj rkg emf ]n/g ];d 'mf 'kf w;g w;g 'k ixg.

  qno o3/g 'l qvf tkzd ixg ilj qme 'kyf hk/g ekg qx/ t;d h3yg ]3yg ekj hkj pmf tmf 'kyd 4kyd u3tf pkza 'kza 4xyf umz plg ixg, ikd ekzd tk '3za iea ik/a jl 'k/a i/d ucjf ikjf jl pkjf ics jl ]lg ]n/g jmg qlg 'la tl wy ibeg i/d 'k ixg.

  4byf t;d h3yg ixg uxj i/s 'xya ukd 'es 4ef pkd hbya uxy ixy jnjf ]xeg qxeg jz tmf 'kyd 4kyd iv ykeg wy rx/f ixg, uxy qxeg ies hkeg qlyg 'l qvf 4z ok 4byf ukd ozg 4xjf tyg ukd uk/ qkzg ];d qxeg hkzg hkj pma tmf 'kyd rcea 'x/f ]n/g 'ld ux/f ekf uz ]cyg 'k ixg.

  ]3e jz 'kyd ixg w3yf jkz w3yf ykzg ukzg plf jt jk e3oa wkd jzd ]3yg wk ];d evg ucyf wkf jt tng ixg,rcea 4k ecg hka jkz hxya tyg jkz 4k emog plja 'xed 4xed uxed ekzd ]ky iv 'mf 'kf tyg qng ]n/g ];d pcya ]ng 'cya hked ukjf ik/f 'k ixg.

  q3eg [;f hl/f i3ya i;g tkyg ixg ikef 'kog uxj rxj ];d ixy ]mtf tkyg uxy 'kyg ikyg jl emog qmog hza i/d ]za e;f ixg, 'xya ukd t3of ikd i3od ivj hkt ik/g ok/g iya i3of qxeg uxy wxy ';f ]n/g ixy e;f hza qmog 'k ixg.

  4xz jkf wmed ixg ekzd '3za ]ky 'x/f 'med ixzs ik/g 4mjf uk/g qkj w3yf jkz wkz qm enyg hxza\enzg ozg uzg rbya enyg tvg 4xyd ekj evg iv tkyf ixg,]za qme qng jkz ixy i; 4ef u/f i/d ecz q; rlja rkyf ]n/g 4ma okyf emg qxeg 'k ixg.

w3j w3og ]3og pta 推荐阅读
’k tkyg okyg i3od 数字报