​Wuji woqme sho wumman bo dik be

Nganvung myvuzo le gaungvui gu ma, zhaq aqak gu e woq lazhung bo le, yvang gi lagung e noqnoq gu shomau yuq ra, gungdu ri zhaqyvang lakdik be, xigi Wuji ga e woqme lazhung be.

Woqme xibang gi sikbvung kau ka wuiyoq ka laming nyimyin bum lui, hozo hoshuq gvun bum dvo be, yvangmoq zo le gi guqzo muilvum, zhire dinggam eq mvanhaq dvungyang, shuq le gi bum ma wuijing zo zhvat be, isu gvut bum mi yvang nyvilvam bum mu lui, xizhung woqme sho ri man zhebo zo ri zhe ngvam dik ra.

Woqme sho xizhung mi gi azhung zhung e wuisinsu, yenson, mui, xin, ga, te, lin ga e ze myodik be, woqme sho ximi bo le te ga su gi mvanhaq zangsun ma toq mi yvang myo ra, nganvung se le Bvocai sun mi bo le te ga su gi zhaq myvang e be, asu woqme sho mi bo le te gi bvocai sun toq mi myvang ashi, xin ga su ri nuqmoq toq mi myvang ra, woqme sho mi bo le wumman gi gazhung woqsho toq mi myvang le zhvat be.

Woqme xizhung eq qo e woq-u zhe gi aqak bo dik be. Woqme u ma ujvap gi nyui lva lva gu e, ujvap ri zhe tan lui zhvutzhvut zi dut le, woq-u xibve gi Wuji woqmyvi bve gung mi wun gvo lo e zhvat mu lui, byugung mi ra ang e wumman ri bo, zo ri zhaqngvam dik ra.

Woqme u xizhung mi gi wuilyang yensu ga e byugung mi wumman dut zhung myodik be, gazhung woq-u eq wvuigvat zhang,   izhvam, cu xibve eq danbezhi ga su gazhung woq-u toq gi zhe shau lui, dan-guchun, linzhi ga su eq wuisinsu B ga su gi gazhung woq-u toq mi zhemyvang ra, haumai     byugung mi ra ang le Anjison ga su ri zhaq bo ri ngvut ra. Banshoq mai lo dai gvat zhang, woqme u ma e wumman gi gazhung woq-u toq mi zhe myo ra. Woqme u mi bo le wumman xibve gi zoshang wui gvomyvang lo qo, unuq lek lo qo gewang zhaqbo ra, haumai gungdu azhaq lui, zonvut a ngvam bang,   notang wum-o aluq dut bang ri wo zo zhaq lo le. Woqme u ximi bo le wuisinsu E ga su gi byugung ma bizaq ze ri wo sengtoq byvam lui, byugung ma suisho ri wo migum mu,   azhung zhung e no bo lo ra qo ri zhaq wo gamge ri ngvut ra. Ximai lai lui, myiwe wui woqme u xizhung anum zo zhang, myoqdong isam ri zhvutzhvut pyupyu zi gvut zhe wo  zhvoi lo le, zoku inu bve zo ri gungdu luilui wo zhaq lo le.

Bum mi nyvilvam bum lui zvotoq lo e woqme sho gi zhumzhum chuichui zi ga zhaq ngvam le, woqme sho xi ri gi nang jvuizo ri ge, zhvoqzo putzo gvilvang eq man bodik be, woqme u ri homhom zi ga zhe ngvam su ga le. Nang zhvoqzo, nvezo. bunghup zo gvilvang gadvu zhe ngvam su yvang ga le.

Bum mi zvo e woqme shoq eq woq-u xigi nganvung cangpun ze eq gaungvui zo bve ri migum ge mu myang yu e zhvunghuq ngvut le, woqsho woq-u xibve gi nganvung nvut mi wo zo ngvam gvun mai lai lui, gungdu wangzan qo ri gewang bodik le.Hau mu lui, yishi le zoshuq qo ma nganvung banshoq bang wangzan zhvoisan e woqme sho woqme u myo wui zo gvun shang.

(Gva dem bang Pauyam Mubyen Zunwa Nangbang Pai Zharoi)ZAIWA MYING 推荐阅读
သတင်းစာ 数字报