Nyeyam ri mikisum zo ri gewang myo le


Paqzhvi zo xi gi, Yunnan ming mvanhaq chi mugon rung ma Yunnan mvanhaq chi gon wap mi shitjvo dvo gvo wangzan paqzhvi zo ngvut le.


Akui zanyam mi mausoq zhe ri zhe nye lo le mi mauwo le buitan ledut lui, byu gungdu mi age shiqi ga le wuisoq bve lung bum lo lui, gungdu ri lailai ga nyi wui bang ri bo, zonvut angvam dutbang ri bo le.


Xisu gvut zonvut angvam zhang gi  mikisum zo ri gi zhaq ge le, haimu lvu ga zhang gi mikisum mi gi zhvinchui zhvinchui zi ga ngvam le mu, sui ri wo lvoq cham,   zanyam mi zonvut angvam ri wo ge ri ga.


Mikisum eq yangyi nvezo ri gi gungman ze myodik be. Mikisum ri gi howa nuqpyi gu mi zi lo dai zhang hingtung ja yvang jai ri ga. Mikisum gi chuizhvin chuizhvin zi ga lui, byuzo ri ri gung lazvui ngam le mai lailui, ungkau ma duq ri wo kat toq le, izhvam shuq nau ge le, sui ri wolvoq cham le, qipam mi ri gewang bo ri ga. Zheyvang gi mikisum mi lung le Fan-qeqhungsu ga e gungman ze xi mi minggvan myidam toq ma howa nuqpyi gu mi Kangyang faji ga e gungman zoze zhemyo zhung zoze ngvut lui, mikisum ri gi “Howa nuqpyi gu ma hingtung ” lvang ga le.


Dum ngvut zhang mikisum mi gi wuisinsu C, wuisinsu P, huloqbusu ga e gungman ze bve bo mu, suibve dvung lo ra nowo ya lui, sui cho wo migum ri ga.


Yangyi ri gi —myite Pyingo shi lvang ga le


Yangyi mi gi lagung hingtung ja yvang be, haumu“Yangyi ri gi qokang qomo gungman zoze bo le zoze ngvut le”, xi mizho  mikisum gi sun ri ge gvut, shi ri ge gvut le zoze ngvut le, daigvat zhang mikisum mi gi guqzo muilvum howa nuqpyi gu mi zi lo dai zhang wuisinsu zhe bo ri ga, xigu mi huloqbu angqibvun toq mi B cu wuisinsu gi Pyingo shi toq mi 4 dvu myo le, wuisinsu C gi Pyingo shi toq 10 dvu toq myo ri ga.


Haumu sheq mikisum eq yangyi bvongzo zhang gi qipam ri ge, suiwum ri wo     loqnyvum ri ga.


Mikisum eq yangyi ri bvong nvezo ri gi zo gvilvang ngvam, gungman ze ri bo gvut, kaqo mi lvang gewang bo ri ngvut ra.


Xigi haimu lvu ga zhang gi, mikisum eq yangyi mi gi Myiwa mying mai ja ga e gungman ze xi myodik le, ja ga e gungman ze xi eq gi nganvung gung mi zolvung dvo le izhum xibve ri wo qom lvoqtoq byvam lui,sui- myvang lo ri wolvoq nyvum, ishi ri woli zhvoi wo fang mu, ungkau mi gvumbvai no toqlo bve ri wo fang ge ri ga.


Mikisum eq yangyi bvongzo zhang gi unuq suicho no toq ra ri wo fangge ri ga.


Zanyam mi gi unuq suicho no toqnau dik yamyoq yvang ngvut le, asu mu, mikisum eq yangyi bvongzo zhang gi xizhung zoze ma bobum e shanshiqenwui, huloqbusu bve eq unuq suicho no toqlo ra ri wo migum ge ri ga.


Mikisum eq yangyi bvongzo zhang gi byu ri amang lui ga.


Mikisum eq yangyi bvongzo zhang gi wuisinsu C eq Fanqeqhungsu ga e gungman ze bve bo le mu, anum zoze xi wo zo zhang gi byu amang lui. Ximai laimu zangsun xi nvik ri bvongzhvoq zo zhang gi qipam mi ri    gewang bo, qising sing ra ri wo fang ge ri ga.


Mikisum mo eq angbo bvongnve zo zhang gi zonvut ri ngam lui longnoq no toq lo ra ri wo fang ri ga, haumu zangsun xizhvau gi mangzo bve zo ri zhe ge dik be, sun xizhvau ma angbo mi gi ja, gai, yeqsonhexi ga e gungman ze bve bo mai lai mu, qenwuisu bve ri bo lui sheq qipam mi zohang gvat gungman ze ri wo zhvupwang lui, zonvut ri ngvam lo, qising sing ri ge gvut gungdu mi ra ang le gungngam ngamsoq ri wo zhatlvuq yu le ga. Zheyvang gi hongtung,fa-qinsu bo le, Xilanfa eq bvongsai zo zhang longno no toq lo ra fang qo mi lvang gewang zhaq bo ri ga.


Mikisum eq kilvam bvong saizo zhang haizo ri a nging, zonvut ri ngvam le ga.


Kilvam mi cu wang le, mikisum mi gi cu a wang, zoze xinvik bvongzo zhang gi   mikisum zhvin eq kilvam nunu zi ga ri bvongzo gvat zhang kilvam ma cu wozhvup byvam lui mikisum zhvinwing wang lo lui zhe ngvam le ga.


Mikisum eq nosho bvong zhvoq zo zhang gi byu gungdu mi ra ang le te ga e gungman ze wo zhatlvuq yu ri ga.


Nosho mi gi xeqhungsu te ga e gungman ze myo le mu, byu gungdu mi raang soq   zhvup wang ngon ri ga.


Nosho ma qenwui ga e lazvui san le mu, qipam mai lui a ngon mizho gungdu mi zhvup wang a ngon, mikisum gi zhvinzhvin zi ga le mu, qipam duilving ngon lui, byu gungdu mi gungman ze zhvupwang ngon ri ga. Asu gi mikisum ri myangmyang zhvoq zhang gi wuisinsu banlvoq toq byvam le, haumu nosho eq mikisum zhvoq zo ri gi nosho ri hi zhvoq-  nyvoq dvo mai nosho nyvoqtang mi mikisum gvatmu zhvoqzo zhang zhe ge le ga.


Asu gi mikisum zo ri gi a-o mi daidvo qo son ra le:


Akun mikisum ri gi zhumgu zo ri ge lvu angvut ri gi nyoqgu zo ri ge le lvu? nganvung ri seng-ang sira bve daijvo dvogvo qo chom jo wu shang! mikisum zhumgu zo ri gi wuisinsu C ga e gungman ze wo zhvup wang yu le, nyeyam mi zo ri zhe izhvam shuq nau lvang ge le, asu son ra dut le gi qipam age gvut ngam bang bve gi zhum gu age zo ga.


Nyoqgu mikisum mi gi fanqeqhungsu ga e gungman ze zhe wo zhvup toq ri ga, fanqeqhungsu banshoq wo zhvoq toq ra ngvut ri gi sumqo gvutzhe ra dut le ga:     ① nunu gvut dvok nuq ② myi nyenye gu mi zhvoq ③ cu eq nve gvut zhang gi gungman ze banshoq wo zhvoq toq be, dum ngvut zhang nunu zi hum lui zhvoq zo zhang  mikisum zhe ngvam le. Fanqeqhungsu ga e gungman ze kimyvo bo le gi yvang ne qo eq seng-ang lvum le, mikisum zhe mying ne zhang mikisum ma fanqeqhungsu ga e gungman ze zhe myo lui, gungdu mi nobau fanglai wum zhe bo le, haumu mikisum wui ri gi  myingmying nene za wui ra le.


(Puqsu Zunwa Nangbang)


ZAIWA MYING 推荐阅读
သတင်းစာ 数字报